Regulamin sklepu

WPROWADZENIE

Klienci korzystający ze sklepu internetowego olgaJAHR znajdującego się pod adresem internetowym www.olgajahr.com („Sklep”) zobowiązani są do postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania określonych w nim warunków i zasad postępowania. Niniejszy Regulamin stanowi zatem treść umowy, pomiędzy zarejestrowanym Klientem a OLGA JAHR ( zwanym dalej „olgaJAHR”) z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej 156/11, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP : 9671283952

. Od zawartej w ten sposób Umowy

Klient ma prawo odstąpić w terminie 10 dni bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do olgaJAHR w formie pisemnej na adres siedziby firmy, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail wyznaczony do kontaktu podany na stronie www.olgajahr.com.

 

I. Definicje

 1. Klient – podmiot gospodarczy, osoba fizyczna która ukończyła 13 lat (posiadająca upoważnienie prawnego opiekuna), jest zdolna do zawierania wiążących umów i dokonania rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Sklep – prowadzony przez olgaJAHR serwis sprzedaży on-line, dostępny dla zarejestrowanych użytkowników oraz konsumentów składających zamówienie w statusie Gościa.
 3. Towar – towar, usługa oferowane do sprzedaży przez olgaJAHR.
 4. Rejestracja – proces zakładania personalnego konta konsumenta.
 5. Konto – zapis informatyczny, utworzony/wygenerowany dla Klienta w wyniku rejestracji, zawierający dane osobowe Klienta, w tym historię dokonanych przez niego zakupów w sklepie olgaJAHR.
 6. Koszyk – narzędzie dostępne w olgaJAHR, umożliwiające Klientowi gromadzenie wybranych przez niego Towarów oraz potwierdzenie woli ich zakupu.
 7. Zamówienie – Towar/y zakupione każdorazowo w olgaJAHR.
 8. Regulamin – niniejszy dokument regulujący działalność olgaJAHR.

II. Założenia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży oferowanych przez sklep internetowy olgaJAHR towarów i usług.
 2. Umowa sprzedaży towarów i usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim w języku polskim.
 3. olgaJAHR zastrzega sobie prawo do możliwości ustalania odmiennych zasad sprzedaży dla poszczególnych Towarów i Usług, w tym do wprowadzenia limitu sztuk danego Towaru bądź Usługi które Klient może nabyć jednorazowo.

III. Prezentacja produktów

 1. W przypadku niezgodności towaru z opisem bądź otrzymaniem uszkodzonego produktu klient powinien niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu olgaJAHR.
 2. Wszystkie ceny podane w ofercie są wyrażone w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz Usług będących przedmiotami oferty na platformie olgaJAHR.com, jednakże cena widniejąca przy każdym Towarze czy też Usłudze w chwili złożenia przez klienta zamówienia jest wiążąca.
 4. Sklep zastrzega sobie także możliwość przeprowadzania i odwołania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian na platformie olgaJAHR.com w każdej chwili bez podania przyczyny.
 5. Wszystkie fotografie produktów oraz informacje tekstowe opisujące produkty znajdujące się w olgaJAHR.com są chronione prawami autorskim. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnione na innych portalach/stronach internetowych jest zabronione bez zgody sklepu.
 6. Wszystkie marki oraz znaki towarowe wykorzystane do prezentacji w sklepie są własnością producentów prezentowanych dóbr.

 

 

IV. Rejestracja klientów

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest po założeniu konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego bądź wypełnienie formularza zamówienia i dokonanie zakupu otrzymując status gościa. Rejestracja jest dobrowolna, darmowa. Formularz potrzebny do złożenia zamówienia znajdują się na stronie sklepu olgaJAHR.com.
 2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia bądź osoby nieletnie powyżej 13 roku życia posiadające zgodę prawnego opiekuna jak również podmioty gospodarcze.
 3. W trakcie rejestracji należy podać w rzetelny sposób prawdziwe dane klienta, który chce złożyć zamówienie. Sklep może dokonać weryfikacji poprawności oraz prawdziwości danych użytych w formularzu przez klienta. Podane dane które wzbudzą wątpliwości co do ich prawdziwości bądź poprawności , w szczególności podanie nazwy nieistniejącej miejscowości, ulicy w danej miejscowości bądź podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci filmowych, bajkowych itp.). Sklep może wezwać klienta droga elektroniczną (e-mail) bądź telefonicznie do korekty podanych przez Klienta danych. W przypadku braku korekty danych mimo wezwania konto z fikcyjnymi danymi zostanie usunięte po upływie 7 dni od daty przeslania wezwania do korekty danych podanych przez Klienta.
 4. Dane osobowe klienta wykorzystywane i przetwarzane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy oraz marketingu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Dane klienta mogą zostać udostępnione przedstawicielom firm kurierskich bądź Poczty Polskiej, z którymi współpracuje sklep wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego przez klienta towaru.

V. Procedura składania zamówień oraz ich realizacja

 1. Zamówienia przyjmowane są po przez stronę www.olgajahr.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym/zamówieniowym.
 2. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach 10 – 18.
 3. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu braku Towaru w magazynie bądź u dostawców sklepu Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia, w następstwie czego klient może anulować zamówienie, zrealizować je częściowo bądź wydłużyć czas oczekiwania na towar.
 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 

 

VI. Zwrot zamówionego towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia drogą elektroniczną bądź listowną, przed upływem terminu na adres siedziby Sklepu.
 2. Zwracając towar konsument zobowiązany jest odesłać towar na adres Sklepu nie zmienionym stanie. Zwrócony Towar musi w nie zmienionym składzie ilościowym, przez co rozumie się zwrot wszystkich otrzymanych wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania , dokumenty oraz oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało ono usunięte w trakcie rozpakowywania towaru przez konsumenta.
 3. Zwrot kwoty uiszczonej przez konsumenta dokonany zostanie przelewem bankowym na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep Towaru oraz pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta.
 4. Koszt przesyłki zwróconego przez konsumenta Towaru nie podlega zwrotowi.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem ani na koszt adresata.

 

VII. Wymiana zamówionego towaru

 1. Zakupiony Towar Klient ma prawo wymienić w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Towar nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, powinien być fabrycznie zapakowany jak również powinien posiadać niezniszczone metki i opakowanie, jeżeli ww. warunki nie zostaną spełnione towar zostanie odesłany na koszt klienta.
 3. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem ani na koszt adresata.
 5. Wymiana Towaru realizowana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki przez Sklep.

 

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację w szczególności w przypadku niezgodności towaru z umową, otrzymaniem uszkodzonego towaru.
 2. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie Sklepu bądź w formie listu poleconego na adres biura sklepu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (rachunek lub potwierdzenie przelewu).

a) Imię i Nazwisko,

b) numer zamówienia,

c) opis niezgodności towaru z umową,

d) datę zakupu,

f) proponowane rozwiązanie reklamacji (wymiana na inny egzemplarz, naprawa uszkodzenia, obniżenie ceny bądź zwrot gotówki).

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 1. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

IX. Wysyłka towaru

 1. Koszt wysyłki Towaru pokrywa klient.
 2. olgaJAHR realizuje zamówienia na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej.

X. Płatności

 1. Klient potwierdza wolę nabycia Towarów bądź Usług oraz dokonuje wyboru formy płatności po dodaniu Towarów do koszyka. Umieszczenie towarów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacja.
 2. Ceny Towarów widniejące w opisie produktów oraz w treści danej oferty Sklepu wyrażone są w polskich złotych, obejmują podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Ceny nie obejmują kosztów transportu, których wysokość jest wskazana odrębnie.
 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności: płatność przelewem z góry lub płatność przy odbiorze osobistym.
 2. W przypadku wyboru formy płatności: płatność przelewem z góry, kwotę przelać należy na konto o numerze: 71 1140 2017 0000 4802 0436 0004.
 3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych związanych z umową jest sąd właściwy dla pozwanego.
 3. Osoba rejestrująca się w na platformie www.olgajahr.com bądź osoba składająca zamówienie w trybie „Gościa” akceptuje warunki niniejszego regulaminu.